قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات استفاده از خدمات گروه قائم به شرح زیر است : 1- استفاده از اپلیکیشن فقط برای مدیر و کاربران وِیژه و تکنسین ها مقدور میباشد